Regulamin

Podstawą do wynajęcia sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi umowa wynajmu, spisywana na podstawie:

  • osoba fizyczna: dwa ważne dokumenty ze zdjęciem,
  • firma: kserokopia dokumentu Regon, kserokopia dokumentu NIP, kserokopia zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej / KRS, dokument tożsamości osoby odbierającej sprzęt.

Na czas wypożyczenia zostaje pobrana kaucja zwrotna, która stanowi ewentualne zabezpieczenie w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości wypożyczanego sprzętu.

Koszt wynajmu sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi określony jest w cenniku usług i uzależniony jest od długości najmu. Czas wynajmu liczony jest od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.Nie naliczane są stawki za niedziele i święta.

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

Faktury VAT będą wystawiane na koniec każdego miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika.

W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU równowartość jego ceny rynkowej. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

Zerwanie umowy następuje w przypadku:

  1. Samowolnego przedłużenia czasu użytkowania braku rozliczenia za okres przekraczający 7 dni używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
  2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.